RESOR I EUROPA

IRÉNE JOHANSSON

KONSULT AB

Allmäna och särskilda resevilkor för paketresor

De särskilda resevillkoren som anges med kursiv stil är särskilda villkor för arrangören

 

och kompletterar de allmänna resevillkoren.

 

Avtalet

 

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra

 

till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall

 

fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet,

 

ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

 

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne.

 

En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal

 

har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har

 

gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om

 

ändringarna.

 

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för

 

resenären som sammanhänger med avtalet.

 

1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om

 

den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett

 

gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.

 

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat

 

resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt

 

överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

 

Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

 

2. Betalning av priset för resan

 

2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som

 

framgår av avtalet. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet,

 

ingår i avtalet.

 

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40

 

dagar Före avresan, om inte annat särskilt överenskommits.

 

2.2.1 Resenären skall betala resans pris vid den tidpunkt som framgår av

 

avtalet i broschyr, katalog och på Internet.

 

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning

 

(anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara skälig i förhållande till

 

resans pris och omständigheterna i övrigt.

 

2.3.1 Arrangören tar ut en anmälningsavgift på 1000:- .

 

Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp

 

betalas senast 40 dagar innan avresa, vid av arrangören angiven tidpunkt i broschyr,

 

katalog och på Internet.

 

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har

 

arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som

 

skadestånd om inte detta är oskäligt.

 

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

 

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.

 

- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad

 

resenären erlagt för avbeställningsskydd.

 

-A v beställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor per resenär.

 

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 5 % av resans pris.

 

3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före

 

avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris.

 

3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan skall resenären

 

erlägga 50% av resans pris.

 

3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

 

3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande.

 

- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad

 

resenären erlagt för avbeställningsskydd.

 

-Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad

 

han betalat för avbeställningsskyddet

 

3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i

 

punkt 3.2.2- 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift

 

som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får

 

högst uppgå till5% av resans pris dock högst 200 kronor.

 

3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo,

 

resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller

 

nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt

 

beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för

 

resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat

 

sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att

 

resenären inte rimligen kan genomföra resan.

 

3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det

 

att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så

 

ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att

 

resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över

 

händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan

 

beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

 

3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt

 

beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punktema 3 .2.2 eller 3 .2.3 och

 

det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens

 

sällskap.

 

3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan

 

resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punktema 3.2.2-

 

3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på

 

avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är

 

storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra

 

kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall

 

inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.

 

3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att

 

avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på

 

tillförlitligt sätt styrkas med läkar-och/eller släktskapsintyg.

 

3.2.7 Senast 7 dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande sjukdom,

 

olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara arrangören

 

tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom :

 

a) läkarens uttryckliga inrådan att delta i avtalat researrangemang

 

b) diagnos

 

c) dag för första behandling/undersökning

 

d) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens

 

avrådande att resa

 

3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr på internet eller i

 

färdhandlingarna.

 

3.3.1 Avbeställning av resa görs till arrangören Irene Johansson Konsult AB. Tel 070-515 38 28

 

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan

 

återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

 

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet

 

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att

 

få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller

 

annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av

 

resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller

 

återförsälj aren om överlåtelsen.

 

4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt

 

ansvariga gentemot arrangören eller återförsälj aren för vad som återstår att

 

betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan

 

uppkomma på grund av överlåtelsen.

 

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

 

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

 

Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det

 

framgår tydligt av avtaletatt detta får ske. ·

 

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet

 

Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer

 

att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för

 

resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras

 

väsentligt till hans nackdel.

 

Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren,

 

skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes

 

rätt att frånträda avtalet enligt första stycket.

 

Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om

 

han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda

 

avtalet.

 

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa

 

Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till en annan

 

paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller

 

återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre

 

ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

 

Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte

 

erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet.

 

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören

 

ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

 

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

 

I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från

 

arrangören, om det är skäligt.

 

Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte

 

om arrangören visar

 

l. att fårre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till

 

resan och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om

 

att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att

 

resenären skall underrättas senast 10dagar före avresan), eller

 

2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför

 

arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med

 

när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha

 

undvikit eller övervunnit.

 

Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är

 

arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om också

 

den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma

 

gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

 

5.5. Ändring av priset

 

Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan

 

blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett

 

belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

 

l. ändringar i transportkostnader

 

2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i

 

resan, eller

 

3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för

 

resan.

 

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av

 

den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet

 

av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som

 

anges i l – 3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2

 

ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med

 

samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att

 

redovisa hur prishöjningen beräknats.

 

Rätt till prishöjning enligt l och 3 ovan föreligger endast om

 

kostnadsökning överstiger 60 kr.

 

Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade

 

avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om

 

prisförändringarna.

 

Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före

 

den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid

 

kostnadsminskning enligt l och 3 ovan skall priset sänkas endast om

 

kostnadsminskningen överstiger 60 kr.

 

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m m

 

Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter

 

det att avtalet blivit bindande för partema enligt punkt 1.5 på eller i närheten

 

av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof,

 

krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt

 

påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den

 

tidpunkt då resan skall genomföras.

 

För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits

 

skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

 

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

 

6.1 Uteblivna prestationer

 

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan

 

tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang

 

utan extra kostnad for resenären.

 

Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på

 

godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt,

 

utan extra kostnad for resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka

 

till platsen for avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

 

Innebär en forändring i avtalet enligt forsta eller andra stycket en försämring

 

för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och

 

skadestånd.

 

6.2 Andra fel och brister

 

Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har

 

resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

 

Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på

 

ett hinder utanfor arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde

 

forväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller

 

skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

 

Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från

 

skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat

 

skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på

 

någon annan i ett tidigare led.

 

Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje

 

stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

 

6.3 skadeståndets omfattning

 

skadestånd enligt dessa villkor omfattar forutom ersättning for ren

 

formögenhetsskada, ersättning for personskada och sakskada.

 

Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009),

 

luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen

 

(1985:193) om internationelljärnvägstrafik ersätts enligt nämnda lagar i

 

deras lydelse då skadan inträffade i stället for enligt dessa villkor.

 

Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären for vad denne har rätt

 

att fordra enligt de nämnda lagarna.

 

Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

 

7. Reklamation och avhjälpande

 

7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av

 

avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka

 

felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om

 

möjligt ske på resmålet.

 

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller

 

återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

 

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören

 

eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig

 

lösning.

 

8. Resenärens ansvar under resan

 

8.1 Arrangörens anvisningar m m

 

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som

 

lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar.

 

Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan

 

och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra

 

inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan

 

arrangören häva avtalet.

 

8.2 Resenärens ansvar för skada

 

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom

 

försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller

 

föreskrifter.

 

Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot

 

någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

 

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m m

 

Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt

 

informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga

 

under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som

 

gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska

 

ekonomiska samarbetsområdet

 

Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för

 

resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum,

 

vaccinationer, försäkring.

 

Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som. uppkommer på grund av

 

brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass,

 

om inte bristema orsakats av felaktig information från arrangören eller

 

återförsälj aren.

 

8.4 Avvikande från arrangemanget

 

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är

 

skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant.

 

Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid

 

kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

 

9. Tvistlösning

 

Partema bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av

 

avtalet genom förhandlingar. Om partema inte kan enas, kan tvisten prövas

 

av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 

 

IRÉNE JOHANSSON KONSULT AB- LÖTGATAN 10 386 96 FÄRJESTADEN - Tel: 070-515 38 28 - E-mail: irene.johansson@swipnet.se - www.resnu.net